Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne z siedzibą w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek.
  • Inspektorem Ochrony Danych w fundacji Jaś i Małgosia jest Paweł Pęcherzewski, kontakt iod@orew.pl.
  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji pomocy opiekuńczej, edukacyjnej i specjalistycznej na rzecz podopiecznych fundacji i wsparcia ich rodzin. Nie podanie danych osobowych wiązać się będzie z brakiem realizacji wyżej wymienionych celów.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
  • Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji pomocy opiekuńczej, edukacyjnej i specjalistycznej na rzecz podopiecznych fundacji i wsparcia ich rodzin.
  • Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie Jasia i Małgosi Szkoły i Placówki Terapeutyczne lub wysłać listownie na adres placówki: Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Marcin Kalisiak
Prezes
Fundacji Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne

Realizacja: YaPIS.net © Copyright Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Zdjęcia Freepik.com

Top