Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na YouTube

NASZE ATUTY

 • zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów m. in.:

  - logopedów,

  - psychologów,

  - pedagogów,

  - oligofrenopedagogów,

  - surdopedagogów,

  - tyflopedagogów;
 • darmowe zajęcia wczesnego wspomagania;
 • współpraca z rodzicami dzieci;
 • elastyczne godziny zajęć replica uhren;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • przyjazna atmosfera;
 • nowoczesne metody pracy;
 • możliwość prowadzenia zajęć domowych;
 • indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • nadzór Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatowego;

REGULAMIN
NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ "JAŚ I MAŁGOSIA"

 1. ZASADY OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu NPPP Jaś i Małgosia.
  2. Dzieci przyjmowane są na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Przyjęcie wniosku stanowi nawiązanie umowy cywilnoprawnej. Umowa zawierana jest na czas określony i trwa do końca miesiąca sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko rozpoczyna obowiązek szkolny. Rezygnacja z zajęć wymaga pisemnego wypowiedzenia. Wzór wniosku oraz wzór wypowiedzenia stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
  3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Poradni powinno regularnie uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach.
  4. Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci na wyznaczone zajęcia. W przypadku zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju powinni w nich uczestniczyć razem z dziećmi.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizowania swojego numeru telefonu kontaktowego.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do współpracy z terapeutami oraz koordynatorami.
  8. W przypadku choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Poradni.
  9. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do Poradni przez dzieci ani też pozostawione w szatni przez rodziców/prawnych opiekunów.
  10. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Poradni własnych zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez terapeutów.

 2. WYDAWANIE OPINII
  1. Poradnia wydaje opinie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
  2. Opinie wydawane są na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Do wniosku wnioskodawca dołącza posiadaną dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie jest wystarczająca do wydania opinii dziecko badane jest przez terapeutów Poradni. Nie dotyczy to badań lekarskich.
  3. Rodzic/opiekun prawny może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu opiniującego i przedstawić swoje stanowisko. O posiedzeniu zespołu rodzic informowany jest w chwili złożenia wniosku.
  4. Opinie wydawane są odpłatnie. Odpłatność nie dotyczy opinii wydawanych dla dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni.
  5. W przypadku rezygnacji z zajęć o których mowa w pkt. 4 rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłat za wszystkie wydane opinie, zgodnie z aktualnym cennikiem.
  6. Poradnia nie wydaje orzeczeń zastrzeżonych przepisami dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 3. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
  1. Poradnia prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe oraz integracyjne
  2. W przypadku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia grupowe i integracyjne nie są wliczane do miesięcznego wymiaru godzin wynikającego z możliwości i potrzeb dziecka
  3. Zajęcia grupowe organizowane są dla grup nie większych niż 3 dzieci.
  4. Zajęcia integracyjne organizowane są w formule okolicznościowych imprez np. "Mikołajki", "Walentynki", "Pierwszy Dzień Wiosny", "Dzień Dziecka", "Witajcie wakacje", "Moje urodziny", "Moje imieniny", "Dyskoteka Jasia i Małgosi", itd.
  5. W trakcie zajęć, o których mowa w pkt. 4 dziecko bierze w nich udział pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Zajęcia są odpłatne zgodnie z cennikiem. W przypadku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju Poradnia może zwolnić rodzica/opiekuna prawnego z całości, bądź części opłat.
  7. Pierwsze zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w miesiącu następującym po miesiącu złożenia wniosku chyba, że wniosek został złożony pierwszego dnia miesiąca.
  8. Dziecko uczestniczy w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju również po złożeniu rezygnacji o której mowa w rozdziale I pkt 2 przez cały okres wypowiedzenia trwający trzy miesiące. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony po wniesieniu przez rodzica/opiekuna opłaty w wysokości miesięcznej dotacji otrzymywanej przez organ prowadzący na jedno dziecko, za każdy miesiąc skrócenia okresu wypowiedzenia.

 4. GRUPA WSPARCIA
  1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia. Grupa wsparcia powołana zostaje przez dyrektora Poradni, w przypadku gdy akces do niej zgłosi określona przez dyrektora ilość osób.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni o których mowa w pkt. 1 zobowiązani są do cyklicznego uczestniczenia w zajęciach grupy wsparcia.
  3. Moderatorem grupy jest wyznaczony przez dyrektora Poradni specjalista.
  4. Zajęcia w grupie wsparcia są nieodpłatne.
  5. Uczestnicy grupy wsparcia zobowiązani są do dyskrecji.

 5. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
  1. Poradnia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych wydaje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo dziecka w określonych zajęciach.
  2. Zaświadczenie nie jest tożsame z opinią i nie stwierdza niczego innego niż wspomniane w pkt. 1 uczestnictwo.
  3. Zaświadczenia podpisuje dyrektor Poradni lub wyznaczony przez niego specjalista.
  4. Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w 14 dni od złożenia wniosku o którym mowa w pkt. 1
  5. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r we wszystkich NPPP Jaś i Małgosia w całym kraju.
  2. Za regulamin wiążący rodzica/opiekuna prawnego i Poradnię przyjmuje się regulamin umieszczony pod adresem www.jaśimałgosia.pl
  3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony. Zmiany regulaminu dokonuje organ prowadzący.

Realizacja: YaPIS.net © Copyright FIKK 2021